ประชาสัมพันธ์รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2557

รายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2557

Advertisements

ประชาสัมพันธ์การปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กิจกรรมที่โรงเรียนปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม กตัญญู ความสำนึกในความเป็นไทย

สพป.สงขลา 1 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียน

รายงานผลการสังเคราะห์
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดให้กับนักเรียน

แบบสำรวจความประสงค์ของนักเรียนมัธยมในโรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียนจำนวนน้อย (ไม่เกิน 20 คน)

1

2 copy

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีแนวทางเพื่อการพัฒนานักเรียนในโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ ที่มีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาน้อยกว่า 20 คน เพื่อความสะดวกในการตอบแบบสอบถามของให้โรงเรียนตอบข้อมูลตามความเป็นจริง คลิกตอบข้อมูลได้ที่แบบสอบถามข้างบนคะ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

ASEAN Economic Community 2015

Download

untitled

Click Download กลยุทธ์ จุดเน้น แผนปฏิบัติการปี 2556

งบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ.2556

 

แผนงาน สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม กิจกรรม การก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนวัดเจดีย์งาม ค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน งบ 3,483,100 บ้านมาบบัว ค่าก่อสร้างส้วม แบบ สปช. 604/45 งบ 242,200 ขอให้ก่อหนี้ผูกพันให้ได้ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2556